ROVESNÍCKY KLUB Gt12

Predstavujeme sa Vám ako skupina rovesníkov Gt12 – sme študenti nášho gymnázia, ktorí absolvovali Rovesnícky program prevencie drogových závislostí FILIA, organizovaný Neziskovou organizáciou Filia a Centrom voľného času Filia alebo PEER program primárnej prevencie závislostí organizovaný Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so sídlom na Medickej 2 v Košiciach. 

Naše projekty:

Rok 2008, grant od Nadačného fondu Východoslovenská energetika a.s., Nadácie Pontis v rámci grantového programu Independent na projekt: PEER pyramída - rovesníci rovesníkom.Rok 2009, grant Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na projekt: PEER pyramída II - rovesníci v prevencii kriminality. 
1s1.jpg, 36 kB 1s2.jpg, 36 kB 2s1.jpg, 36 kB 2s2.jpg, 36 kB

Členovia Rovesníckeho klubu:

v šk. roku 2010/2011 Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová Wejka Muliková, Laura Štrbáková, Mišo Hostinský, Martin Ferenc, Tomáš Fencik Filip Fabián, Peter Illéš, Lukáš Miľo Frederika Harantová, Michaela Škriputová
v šk. roku 2009/2010 Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Domec Šafčák Lenka Kurimská Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Gabika Szabóova Zuzana Bugisová, Filip Hermely, Doan Marcel Nguyen Trong Wejka Muliková, Laura Štrbáková, Martin Pavlov, Mišo Hostinský, Martin Ferenc
v šk. roku 2008/2009 Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Domec Šafčák Lenka Kurimská Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Gabika Szabóova Miša Kučerová Zuzana Bugisová, Filip Hermely, Doan Marcel Nguyen Trong
v šk. roku 2007/2008 Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Roman Píš, Domec Šafčák Lenka Kurimská Klaudia Gergeľová, Michaela Miklušová, Gabika Szabóova Miša Kučerová, Martin Fedorov
v šk. roku 2006/2007 Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Roman Píš, Domec Šafčák Lenka Kurimská, Tina Kožárová v šk. roku 2005/2006 Saška Bodnárová, Aďa Kicková, Maťo-Maťo Matej Denny Běhunčíková, Sasha Chomová, Tomáš Horňák, Roman Píš, Domec Šafčák v šk. roku 2003/2004 a 2004/2005 Kamila Bobčáková, Saška Bodnárová, Aďa Kicková, Maťo-Maťo Matej, Csaba Sidor 

„Kto-čo sme?!"

Skôr ako sa s nami a predovšetkým s našou prácou bližšie oboznámite a vyzistíte čo z nás doopravdy môžete mať, radi by sme Vám na úvod stručne predstavili čím sme už všetkým prešli, čo máme za sebou. Spomínaný výcvikový program sa skladá z 3 hlavných na seba nadväzujúcich častí, absolvovaných v priebehu jedného šk.roka. Náplň výcviku sa odvíja od 5 zložiek efektívnej primárnej prevencie závislostí, a to sú: I. vedomostiII. sociálne spôsobilostiIII. systém pomociIV. jasná školská politikaV. voľný čas

Obsah a rozsah Rovesníckeho programu:

1.časť - úvodné sústredenieJe to intenzívna časť výcviku rovesníckej skupiny (ďalej len RS), 3 dni - cca 20hod., ktorej obsahom je:a) sociálno-psychologické a pedagogické aspekty prevencie drogových závislostí (Doc. PhDr. O.Orosová, CSc., ÚHM PF UPJŠ, PaedDr. A.Fotul a Mgr. L.Leško, FILIA, n.o.) - rozvoj sebapoznania, sociálnej a emocionálnej kompetencie a práca v rovesníckych skupinách primárnej prevencie závislostí. 2.časť - pravidelné workshopyIch obsahom sú modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí (príprava RS na prácu so skupinou v škole) a stretnutia „S“ ... stretnutia rovesníkov stredných škôl zapojených do Rovesníckeho programu s odborníkmi v danej problematike na základe pozvánok, cca 4x8hod. (CVČ Mikádo, CVČ Filia). Workshopy sú zamerané na: b) medicínske aspekty prevencie drogových závislostí (lektori: MUDr. Sylvia Iannaccone, Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ, Doc. MUDr. František Longauer, CSc.. LF UPJŠ, MUDr. Pavol Jarčuška, Klinika pre infekčné choroby FN L.Pasteura, MUDr. Danica Caisová, Súkromná psychiatrická ambulancia FAIRA)c) kriminalisticko-právne aspekty prevencie drogových závislostí (lektori: RNDr. Cyril Balák, Kriminalisticko-expertízny ústav PZ SR v Košiciach, Ing. Peter Lech, Krajský úrad vyšetrovania PZ MVSR) 3.časť - záverečné sústredenieDruhá intenzívna časť výcviku RS, 4 dni - cca 24hod. výcviku.d) sociálno-psychologické aspekty prevencie drogových závislostí (lektori: Doc. PhDr. O.Orosová, CSc., ÚHM PF UPJŠ, PaedDr. A.Fotul a Mgr. L.Leško, FILIA, n.o.) - rozvoj sebapoznania, sociálnej a emocionálnej kompetencie a tréning priamej komunikácie (Program "Povedz to priamo", Golden-Goldenová) Intenzívne výcviky sa konali: Stará Lesná - penzión Solvo, Danišovce - Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ Košice, Herľany - Učebno-výcvikové zariadenie TU Košice alebo Zlatá Idka.
A keďže sme boli hneď od začiatku dobrí, usilovní a veľmi sme chceli :) dostali sme od šk.roku 2004/2005 až dodnes aj niečo navyše - bonus vo forme ďalších sústredení a workshopov pre absolventov "peer-programu" ale už v pozícii pomocných tzv. starších rovesníkov pre novovzniknuté rovesnícke skupiny základných a stredných škôl na Slovensku.  

Naše sústredenia a workshopy:      FotoGaléria a FotoArchív   FotoAlbum   www.filia.sk

2010/2011: Úvodné sústredenie: 18.-20.november 2010, Stará Lesná
  WorkShop I.: 2011, CVČ Filia
  WorkShop II.: 2011, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 2011, Stará Lesná
   
2009/2010: Úvodné sústredenie: 5.-7.november 2009, Stará Lesná
  WorkShop I.: 5.marec 2010, CVČ Filia
  WorkShop II.: 9.apríl 2010, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 5.-8.máj 2010, Stará Lesná
   
2008/2009: Úvodné sústredenie: 4.-6.december 2008, Danišovce
  WorkShop I.: 13.marec 2009, CVČ Filia
  WorkShop II.: 17.apríl 2009, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 20.-23.máj 2009, Danišovce
  Slávnostné odovzdávanie certifikátov: 9.jún 2009, CVČ Filia
   
2007/2008: Úvodné sústredenie: 13.-15.december 2007, Danišovce
  WorkShop I.: 27.marec 2008, CVČ Filia
  WorkShop II.: 28.marec 2008, CVČ Filia
  WorkShop III.: 17.apríl 2008, CVČ Filia
  WorkShop IV.: 18.apríl 2008, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 7.-10.máj 2008, Danišovce
  Slávnostné odovzdávanie certifikátov: 18.jún 2008, CVČ Filia
   
2006/2007: Úvodné sústredenie: 5.-7.december 2006, Herľany
  WorkShop I.: 15.marec 2007, CVČ Filia
  WorkShop II.: 19.apríl 2007, CVČ Filia
  Záverečné sústredenie: 12.-15.jún 2007, Danišovce
  Slávnostné odovzdávanie certifikátov: 17.október 2007, CVČ Filia
   
2005/2006: Úvodné sústredenie: 27.-29.október 2005, Herľany
  WorkShop I.: 10.marec 2006, CVČ Mikádo
  Záverečné sústredenie: 24.-27.máj 2006, Herľany
  WorkShop II.: 12.jún 2006, odovzdávanie certifikátov v CVČ Filia
   
2004/2005: Úvodné sústredenie a´la 1.bonusový výcvik: 2.-4.december 2004, Zlatá Idka
  WorkShop I.: 25.február 2005, CVČ Mikádo
  Záverečné sústredenie: 6.-9.apríl 2005, Herľany
  WorkShop II.: 13.máj 2005, CVČ Mikádo
   
2003/2004: Úvodné sústredenie: 22.-24. október 2003, Herľany
  WorkShop I.: 14.január 2004, CVČ Mikádo
  WorkShop II.: 7.február 2004, CVČ Mikádo
  WorkShop III.: 22.marec 2004, CVČ Mikádo
  Záverečné sústredenie: 5.-8.máj 2004, Herľany
  WorkShop IV.: 11.jún 2004, CVČ Mikádo
   
Zaujalo doteraz? Ak áno, zišlo by sa konečne zodpovedať konkrétnu otázku: "Pre koho každého je to určené ?!" Nuž po absolvovaní takéhoto výcviku sme pripravení stretnúť sa s Vami – so študentami nášho 4 a 8-ročného gymnázia. Kto by mal záujem o ešte bližšie informácie typu: "Kto, ako, prečo, začo a načo vlastne?!" je vítaný na našich pravidelných mesačných stretnutiach v škole alebo sa môže informovať u nás osobne, u rovesníkov z triedy: sexta A, kvarta B a druhá A. 

Návrhy možných tém stretnutí:

Ø Úvodné stretnutie – predstavenie RS a zoznamovanie sa, tvorba noriem a očakávaníØ Rozvoj sebapoznania – sebareflexie (náš sebaobraz, naša sebadôvera a naše sebaovládanie)Ø Rozvoj sociálnych spôsobilostí – kooperácia, tréning priamej komunikácie, verbálna a neverbálna komunikáciaØ Rozvoj sociálnych spôsobilostí – formy odmietania, zvládanie strachuØ Rozvoj emocionálnej kompetencie – empatiaØ Hodnoty, potreby a postoje – tolerancia a predsudky, šikanovanieØ Moja rola v živote (v rodine, v škole, pri priateľoch)Ø Riešenie problémov a zvládanie záťažových situáciíØ Plánovanie budúcnosti – životné ciele a zmysel životaØ Voľný čas a jeho efektívne využitie, tvorivosťØ Druhy závislosti a prevenciaØ Spôsoby pomoci – kontrola a pomáhanieØ a samozrejme ďalšie a ďalšie... a ďalšie :)  A posledná veta bude patriť nášmu pánovi riaditeľovi a Rade rodičov našej školy..."Ďakujeme za doterajšiu podporu - duševnú i tú materiálnu, a tým za príležitosť ukázať a dokázať čo v nás drieme!" RNDr. Viera Klobušníková(koordinátorka prevencie, vedúca Rovesníckeho klubu)a rovesníci Gt12