Kde je vlastne začiatok nášho Gymnázia?


V skutočnosti to bolo v roku 1974 na Gymnáziu Kováčska 30, z elitných tried Gymnázia na Šmerálovej ulici. Pri jeho obnovení bolo 7 tried 464 žiakov a 20 pedagógov. Vedením Gymnázia bol poverený PhDr. I. Šanta a p. Ema Szarázová zástupkyňa riaditeľa školy. Nové vedenie bolo menované koncom augusta 1974. Budova na Kováčskej 30 bola v prestavbe po ZŠ, ktorá sa sťahovala do ďalších priestorov. Posledný augustový týždeň prázdna školská zborovňa víta nové vedenie školy a mladý pedagogický kolektív. Riaditeľ školy načrtol hlavné úlohy pre nový školský rok, z ktorých bolo vidieť jasnú a zodpovednú cestu v novom školskom roku. Školský rok sme otvorili v záhradnom kine.
Na druhý deň žiaci pod vedením pedagógov odchádzali na zber zemiakov (povinné práce). Tento program nám dal možnosť pripraviť školu tak, aby sa 15. septembra mohlo začať riadne vyučovanie. Ďalšou úlohou bolo hospodárske osamostatnenie sa od Gymnázia na Šmeralovej ulici, vytvoriť samostatný rozpočet. 15 septembra 1974 zamestnanci gymnázia dostali finančnú zálohu z vlastného rozpočtu. V tomto roku sme preinvestovali 1,5 milióna korún. Takéto boli začiatky nášho gymnázia. Aj napriek týmto ťažkostiam atmosféra medzi vyučujúcimi a žiakmi bola veľmi dobrá. Vzťah vyučujúcich k žiakom bol budovaný na princípe porozumenia, tolerantnosti a vzájomnej úcty. Škola sa postupne dostávala do povedomia rodičov a celého regiónu. Už v prvých rokoch sme mali víťaza chemickej olympiády, víťazov v recitácii a športových súťažiach.
Postupne sme budovali vlastné tradície, ktoré absolventi nášho gymnázia majú v pamäti aj v súčasnosti. Napríklad Cyklistická etapa na Duklu, Kováčska Vrana (prednes, spev), plavecké kurzy v Maďarsku, ples maturantov a ďalšie. V školských rokoch 1975/76 a 1976/77 sme otvorili nadstavbové štúdium pre učiteľky MŠ. Bolo treba pripraviť dospelé ženy pre výchovnú prácu v materských školách. Práca bola veľmi zodpovedná a náročná. Vyučovanie zabezpečovali naši aj externí učitelia. Triednou profesorkou bola p. Pozevitzová. Záujem o novú školu bol každým rokom väčší. Bolo treba vytvárať nové triedy a odborné učebne. Tak sa zrodil názor prebudovať priestory na Kováčskej 32, ktoré boli v správe bytového fondu Košíc. Zameranie gymnázia bolo na predmety elektrotechnika, výpočtová technika, informatika, technická chémia. Toto smerovanie žiadalo moderné triedy a modernú techniku. Veľkú časť týchto prác sme na Kováčskej 32 zabezpečovali vlastnými pracovnými silami. Pri prestavbe veľký kus práce vykonali Ing. Meďaš, Dr. Junkech, Dr. Perjessy a predseda JRD J. Štofko.
Po dobudovaní učební na Kováčskej 32 v roku 1987, bolo treba školu presťahovať na ZŠ Trebišovská 12. Ukončili sme školský rok a počas prázdnin sme presťahovali zariadenie školy v hodnote asi 20 miliónov korún na Trebišovskú 12. Nastala nová úloha budovať odborné učebne a laboratóriá na ZŠ Trebišovská 12. V nových priestoroch sme vybudovali laboratóriá fyziky, chémie, biológie a výpočtovej techniky. V nových priestoroch sme zriadili večernú jazykovú školu pre dospelých a žiakov nášho gymnázia. Školu navštevovalo približne 800 poslucháčov. Škola sa postupne na novom mieste dostala do povedomia občanov na Terase a postupne aj v celom meste. Revolúciu 1989 sme privítali s porozumením. Ani v tomto období veľkých premien škola pod vedením riaditeľstva a pedagogických pracovníkov nestratila svoju tvár.

V demokratických voľbách 1990 do nového vedenia boli zvolení:
- riaditeľ školy: PhDr. I. Šanta
- zástupca riaditeľa: RNDr. D. Mercová
- zástupca riaditeľa: PhDr. Ž. Cubová.


V roku 1991 bolo pri demokratických voľbách zvolené nové vedenie gymnázia:
- riaditeľ školy: RNDr. D. Mercová
- zástupca riaditeľa: PhDr. M. Dučajová
- zástupca riaditeľa: Mgr. J. Buday.


Od roku 2002 tvorí vedenie školy:
- riaditeľ školy: Mgr. Ján Buday
- zástupca riaditeľa školy: PhDr. Mária Dučajová
- zástupca riaditeľa školy: Mgr. Alexander Štefanko.

Novému vedeniu prajeme ďalšie úspechy v práci.

PHDr. Imrich Šanta - 1. riaditeľ gymnázia