PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV


Všeobecné zásady:
Žiaci majú všetky práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v Charte práv dieťaťa. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole a na akciách organizovaných školou.

A. PRÁVA ŽIAKOV

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných

1. Právo na vzdelanie
Každý žiak má právo na vzdelanie. Je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať nové vedomosti a zodpovedne sa učiť. Má právo na kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch, slušne vysloviť svoj názor a taktne klásť otázky k preberanej téme, na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach – má právo ich odkontrolovať.

2. Právo na slobodu prejavu
Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi v čase na to určenom. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať práva iných, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami. Písomný prejav musí byť podpísaný. Žiaci nesmú v škole rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré nesúvisia s činnosťou školy. Žiaci majú právo voliť si svojho zástupcu do ŠTUDENTSKEJ RADY, ktorý vystupuje navonok ako hovorca záujmov triedy.

3. Právo na ďalšie vzdelanie
Žiak má právo vybrať si nepovinné predmety z ponuky školy, resp. svojím záujmom iniciovať i zavedenie ďalších - podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov.

4. Právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít
Každý žiak má právo zúčastňovať sa krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky. Každý žiak alebo trieda majú právo v mimovyučovacom čase zorganizovať pre svojich spolužiakov záujmový klub, večierok, turnaj, za predpokladu, že najmenej týždeň dopredu odovzdajú riaditeľovi školy písomný plán predbežného zabezpečenia akcie. Ak sú požadované priestory v škole voľné a je zabezpečená bezpečnosť účastníkov a pedagogický dozor, môže riaditeľ školy, resp. ním poverený zástupca dať súhlas.

5. Právo na komunikáciu
Každý žiak má právo na komunikáciu s pedagogickými pracovníkmi v duchu zásad slušnosti, humanity a demokracie.

6. Ďalšie práva
Každý žiak má právo
- odmietnuť úlohu alebo prácu, ktorá by bola v rozpore s ustanovením školského poriadku, učebnými osnovami, internými predpismi alebo by ohrozovala zdravie a bezpečnosť žiaka alebo inej osoby,

- na psychohygienu (napr. cez prestávky - najesť sa, napiť sa, ísť na toaletu, oddych), právo na oddych majú aj ostatní, a tak žiak nie je hlučný a nepôsobí rušivo,

- na lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť v inom čase po oznámení rodičmi.

- na vhodné pracovné prostredie,

- obracať sa so svojimi pripomienkami, námetmi na zlepšenie činnosti školy na triedneho profesora, na vyučujúcich, na členov vedenia školy, na Radu školy, Rodičovskú radu a na Študentskú radu a byť informovaný o výsledkoch rokovania týchto orgánov ohľadom svojich pripomienok a námetov.


B. POVINNOSTI A SPRÁVANIE ŽIAKOV


1. Žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá správania žiakov v zmysle Zákona 245/2008 Z.z., § 144 ods. 4.

2. Žiak prichádza na vyučovanie upravený tak, aby to bolo v súlade s hygienickými a estetickými požiadavkami. V budove školy nenosí na hlave čiapku, šiltovku, šatku, resp. inú pokrývku hlavy. Žiak príde v dňoch vydávania vysvedčení, otvorenia šk. roka, rozlúčky s maturantmi a v dňoch kultúrnych podujatí v slávnostnom oblečení.

3. Žiak dodržiava pravidlá slušného správania (napr. žiaci zdravia vyučujúcich i ostatných pracovníkov školy), rešpektuje mravné normy a princípy. Žiak nesmie šikanovať a vydierať spolužiakov v škole ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia, xenofóbia, intolerancia alebo rasizmus vo všetkých formách.

4. Žiaci sa podľa rozvrhu hodín premiestňujú do príslušnej učebne na začiatku prestávky. Do odborných učební, laboratórií, telocviční a zborovne vstupujú žiaci pod vedením príslušného vyučujúceho a dodržiavajú prevádzkový poriadok príslušnej učebne a obliekajú sa podľa pokynov vyučujúcich príslušných predmetov. Pri nedodržaní príslušných prevádzkových poriadkov bude žiak postihovaný zápisom do klasifikačného hárku.

5. Každý žiak v triede zaujme miesto, ktoré mu bolo určené triednym učiteľom alebo vyučujúcim.

6. Žiak počas vyučovania (aj cez prestávky a voľné hodiny) nesmie svojvoľne opustiť priestory školy ani priestor vyhradený na školskú akciu.

7. Žiakom nie je dovolené prijímať súkromné návštevy v budove školy.

8. Žiak počas vyučovania nenarušuje priebeh jednotlivých hodín ani svojím správaním, ani upútavaním pozornosti iných spolužiakov, umožňuje sústredenú prácu všetkým zúčastneným.

9. Žiak počas vyučovacej hodiny nesmie používať hudobné prehrávače (napr. walkman, discman, MP3 atď.) a iné zariadenia narušujúce jeho sústredenosť, na začiatku hodiny ich odloží do tašky. Mobilný telefón musí mať vypnutý a odložený v taške. Žiak do školy nosí iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Má zakázané nosiť so sebou a manipulovať s vecami , ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie jeho spolužiakov. Nesmie nosiť do školy veľké sumy peňazí alebo osobitne cenné predmety. Škola nezodpovedá a nerieši ich prípadné odcudzenie a poškodenie.

10. V triede a v školských priestoroch je žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok, zakazuje sa vyhadzovať papiere a iné predmety z okien. Po skončení vyučovania žiak zanechá svoje miesto čisté, vyloží stoličku na školskú lavicu. Ostatný priestor triedy zabezpečia týždenníci.

11. Počas prestávok sa žiak zdržiava v triede alebo v nevyhnutných prípadoch na chodbe a správa sa tak, aby nespôsobil úraz ani nezapríčinil poškodenie svojho zdravia, zdravia svojich spolužiakov a ostatných osôb v priestoroch školy. Nevykláňa sa z okien, nesedí na parapetných doskách, po chodbách a v triede sa pohybuje chôdzou.

12. Pobyt žiaka v priestoroch školy je možný len počas vyučovania podľa rozvrhu hodín alebo záujmovej činnosti v priestoroch, ktoré sú na stanovený čas pre tento účel vymedzené. Po skončení vyučovania sa žiaci bez pedagogického dozoru nesmú zdržiavať v priestoroch tried a chodieb školy.

13. V školskej jedálni dbajú žiaci na kultúru stolovania, nepristupujú k výdaju stravy v kabáte či vetrovke a rešpektujú pokyny učiteľov, pracovníkov jedálne. Pri prechode z tried do školskej jedálne sú žiaci povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy (zákaz behu, zákaz predbiehania v rade).

14. Žiak šetrí svoj a spoločný majetok. Poškodenie zariadenia budovy, tried, učební a WC, maľovky a iného školského majetku hradí žiak na vlastné finančné náklady, ak to spôsobí úmyselne alebo z nedbalosti a súčasne mu môže byť udelené výchovné opatrenie podľa školského poriadku.

15. Na zabezpečení poriadku a hygieny v triede určuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov, tí sú povinní počas svojej služby dodržiavať pokyny vyplývajúce z „povinností týždenníkov“:
   - prísť do školy minimálne 15 minút pred vyučovaním,
   - zabezpečiť podľa pokynov triedneho profesora a ostatných vyučujúcich potrebné pomôcky na vyučovanie (napr. kriedu, mapy, prístroje a pod.),
   - zotierať tabuľu,
   - počas prestávok vetrať triedu, zabezpečiť a udržiavať čistotu triedy a šatne,
   - oznamovať vyučujúcemu neprítomnosť žiakov v triede na začiatku každej vyučovacej hodiny,
   - ak nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu, jeho neprítomnosť hlásiť riaditeľstvu školy najneskôr do 10 minút.

16. Žiaci sú povinní vybavovať si všetky písomné potvrdenia a ostatné úradné záležitosti prostredníctvom triedneho učiteľa, ktorému taktiež ihneď hlásia zmenu bydliska, prípadne ďalšie zmeny v základných osobných údajoch.

17. V škole i na podujatiach organizovaných školou (školské exkurzie, zájazdy, výlety, koncerty atď.) sú žiaci povinní dodržiavať predpisy a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavať zásady hygieny a smernice o protipožiarnej ochrane, správať sa v zmysle § 13 ods. 1 a 2 Vyhlášky MŠ SR č. 80/1991 Zb. a riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru.

18. Keď si žiak neplní svoje povinnosti a nespráva sa podľa ustanovení vnútorného školského poriadku a na zmenu správania nestačia slovné napomenutia vyučujúcich alebo triedneho profesora a tiež písomné napomenutia do klasifikačného hárku, je hodnotené správanie žiaka podľa stupňa previnenia v súlade s klasifikačným poriadkom, odsúhlasené pedagogickou radou:
   a) napomenutie od triedneho profesora,
   b) pokarhanie od triedneho profesora,
   c) pokarhanie od riaditeľa školy,
   d) znížená známka zo správania,
   e) podmienečné vylúčenie zo školy,
   f) vylúčenie zo školy.
Pri hrubom porušení vnútorného poriadku školy (podvádzanie, úmyselné poškodzovanie školského majetku, svojvoľný odchod zo školy počas vyučovania a školských akcií) sa postupuje podľa klasifikačného poriadku – zníženou známkou zo správania.

19. Za akékoľvek zápisy o porušení vnútorného školského poriadku v klasifikačnom hárku sa postupuje podľa nasledujúcich výchovných opatrení:
   za 2 poznámky – napomenutie od triedneho profesora,
   za 3-4 poznámky – pokarhanie od triedneho profesora,
   za 5-6 poznámok – pokarhanie od riaditeľa školy,
   za 7 poznámok – podmienečná 2 zo správania,
   za 8 poznámok – znížená známka zo správania na stupeň dva, v prípade opakovaného porušovania vnútorného školského poriadku až na tretí stupeň.

20. Falšovanie dokumentov (ospravedlnenky, žiacke knižky, klasifikačný hárok, výpisy známok, triedna kniha a pod.) sa považuje za nedovolené pozmeňovanie úradných a iných dokladov a bude riešené ako hrubé porušenie vnútorného poriadku školy.

21. Žiakom sa prísne zakazuje v škole a na akciách organizovaných školou prechovávať, požívať alebo šíriť legálne alebo nelegálne drogy. V prípade porušenia tohto zákazu bude žiakovi uložené niektoré z týchto opatrení:
   - pri prechovávaní, požívaní alebo šírení alkoholických nápojov alebo tabakových výrobkov sa postupuje podľa klasifikačného poriadku,
   - pri prechovávaní, požívaní alebo šírení nelegálnych drog bude žiak zo štúdia vylúčený.

22. Za vzorné správanie a vzorné plnenie úloh a povinností, za úspešnú reprezentáciu triedy a školy môže žiak dostať osobitnú pochvalu:
   - od triedneho profesora pred žiakmi triedy,
   - od riaditeľa školy písomnou formou rodičom.

23. Prípadné ďalšie priestupky a porušovanie disciplíny rieši riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa alebo pedagogickej rady až po prešetrení a zvážení všetkých okolností priestupku.

C. DOCHÁDZKA ŽIAKOV


1. Povinnosťou žiaka je dochádzať do školy pravidelne a včas, podľa určeného rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných predmetov a tiež nepovinných vyučovacích predmetov a krúžkov, ktoré si zvolil.

2. Žiak prichádza do školy aspoň 10 min. pred začatím vyučovania. Škola sa ráno uzamyká o 8.00 hod., meškajúcemu žiakovi je dovolené odísť do triedy o 8.10 hod. Po zvonení sedí v tichosti na svojom mieste a pripravený na vyučovaciu hodinu čaká na príslušného vyučujúceho.

3. V priebehu klasifikačného obdobia za každé 3 meškania na hodinu, ktorá je jeho úvodnou, má jednu neospravedlnenú hodinu, za každé 2 meškania na hodinu v priebehu vyučovania má taktiež jednu neospravedlnenú hodinu.

4. Z vyučovania uvoľňuje žiaka:
   a) počas dňa z jednej alebo viac vyučovacích hodín – triedny učiteľ, na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý v písomnej žiadosti uvedie meno a priezvisko dieťaťa, čas a dôvod opustenia školy a vyhlásenie, že v uvedenom čase preberá zodpovednosť za svoje dieťa. Žiak má povinnosť svoj odchod oznámiť všetkým vyučujúcim profesorom nasledujúcich hodín, na ktorých bude chýbať,

   b) z jedného celého vyučovacieho dňa – triedny učiteľ na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu,

   c) z dvoch alebo viac vyučovacích dní iba riaditeľ školy, písomná žiadosť sa odovzdáva triednemu profesorovi.

5. Počas vyučovania podľa rozvrhu hodín môžu žiaci vychádzať z priestorov školy len s písomným súhlasom triedneho učiteľa (v jeho neprítomnosti so súhlasom zástupcu riaditeľa školy). V prípade nepredvídaných dôvodov (napr. náhla nevoľnosť žiaka počas vyučovania) po žiaka prímy až kvarty príde osobne rodič alebo jeho zákonný zástupca, žiak vyššieho ročníka môže budovu školy opustiť po telefonickom dohovore triedneho učiteľa s jeho rodičom alebo jeho zákonným zástupcom.

6. Žiak je povinný pri návrate na vyučovanie svoju neprítomnosť ihneď ospravedlniť. V prípade, že tak neurobí, bude absencia vykazovaná ako neospravedlnená. Ak je absencia vykázaná ako neospravedlnená a je zaevidovaná v pedagogických dokumentoch, nie je možné spätné ospravedlnenie.

7. Neprítomnosť na vyučovaní ospravedlňuje triedny učiteľ v zmysle Zákona 245/2008 Z.z.., § 144 ods. 8 -11., na základe písomného dokladu príslušného lekára, rodičov alebo zákonných zástupcov. Ospravedlnenia od lekárov a rodičov sa zapisujú do školou určeného zápisníka.

8. Neospravedlnená absencia žiakov bude riešená na základe návrhu triedneho učiteľa po prerokovaní v pedagogickej rade individuálnym prístupom a to uložením výchovných opatrení alebo zmenou klasifikácie správania.

Výchovné opatrenia sa ukladajú v zmysle Zákona 245/2008 Z.z $ 58 , MU č. 15/2006-R a časti III Metodického pokynu ku zákonu č. 281/2002 Z.z., za neospravedlnenú absenciu v klasifikačnom období:
   a) 1 vyučovacia hodina – napomenutie od triedneho profesora,
   b) 2 až 4 vyučovacie hodiny - pokarhanie od triedneho profesora,
   c) 5 až 7 vyučovacích hodín - pokarhanie od riaditeľa školy,
   d) 8 až 14 vyučovacích hodín - znížená známka zo správania na druhý stupeň,
   e) viac ako 15 hodín - znížená známka zo správania na tretí stupeň + podmienečné vylúčenie zo školy.

D. KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV


1. Klasifikácia a hodnotenie žiaka prebieha v zmysle Zákona 245/2008 Z.z. $ 55 -57 a MU č. 15/2006-R

2. Žiak prímy až kvarty je povinný nosiť žiacku knižku, kde má mať zapísané a podpísané rodičmi všetky známky a oznámenia triedneho učiteľa rodičom. Žiak vyšších ročníkov je povinný oznámiť rodičom alebo zákonným zástupcom termín svojho triedneho aktívu a pravidelne informovať o svojich známkach prostredníctvom výpisov od triednych profesorov.

3. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa na začiatku hodiny vyučujúcemu, dodatočné ospravedlnenie v priebehu vyučovacej hodiny nebude akceptované.

4. Podmienkou úspešného ukončenia ročníka v jednotlivých predmetoch je napísanie požadovaných písomných prác, testov, absolvovanie ústnych odpovedí a odovzdanie prác. Žiak bude o prehľade požadovaných písomných a ústnych odpovedí informovaný vyučujúcim vždy na začiatku každého polroka. V prípade, že nesplní požadované podmienky klasifikácie v rámci jednotlivých predmetov (napr. nenapíše všetky testy a písomné práce alebo neodovzdá zadané práce načas, prípadne budú nevyhovujúce), môže byť žiak z daného predmetu neklasifikovaný.

E. OPATRENIA na preradenie žiaka osemročného gymnázia na základnú školu


Na základe rozhodnutia riaditeľa školy v zmysle zákona č. 596/2003 v plnom znení § 5 odstavec 4 písmeno h, môže byť žiak I.- IV. osemročného gymnázia preradený do zodpovedajúceho ročníka základnej školy za týchto podmienok:

   prospech - ak je priemerný prospech horší ako 2,50 alebo aspoň jedna známka nedostatočný v polročnej klasifikácii alebo aspoň jedna známka dostatočný v koncoročnej klasifikácii v jazykoch,

   alebo správanie - opakovaná znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé /2/ alebo pri závažnom porušení vnútorného poriadku školy a znížení známky zo správania na stupeň menej uspokojivé /3/

PRÍLOHY:

Zákon 245/2008 Z.z. ,
Vyhláška 318/2008 - o ukončovaní štúdia na stredných školách,
Vyhláška 319/2008 - o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,
Metodický pokyn k zákonu č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa - Časť III : Posudzovanie plnenia povinnej školskej dochádzky, Čl.2 a Čl. 3,
Metodické usmernenie č. 15/2006-R