Vzdelávacie poukazy.


Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich.

Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do 30. septembra a ak záujmové vzdelávanie žiak navštevuje v predpísanom rozsahu (najmenej 60 hodín za školský rok).

Zoznam krúžkov, z ktorých si môžu študenti v šk. roku 2010/2011 vybrať

P.č. Názov krúžku Pre koho je určený Vedúci krúžku čas
1. Matematika bez strachu I.OA Mgr. Štefanková Po: 14.00 - 15.00
2. DOMA - Dobrá matematika II.B Mgr. Findoráková Ut: 13.50 - 14.50
3. Matematický krúžok II.C RNDr. Baranková  
4. Zaujímavé úlohy z matematiky I.A, I.B Mgr. Štefanko  
5. Matematické zaujímavosti pre sextu VI.OB RNDr. Kovářová St: 13.00 - 14.00
6. Vybíjaná I.OA, III.OA, III.OB (dievčatá) Mgr. Malatová Št: 14.30 - 15.30
7. Stolnotenisový krúžok všetci Mgr. Sokol Št: 14.30 - 16.30
8. Gymnastický krúžok všetci Ing. Ballová  
9. Aerobic - roztlieskávačky dievčatá Ing. Ballová  
10. Slovenský Červený kríž všetci Ing. Ballová  
11. Florbalový krúžok I. - IV. OG Mgr. Králik Po: 14.30 - 16.30
12. Volejbalový krúžok všetci okrem I.OA PaedDr. Perjéssy Št: 15.30
13. Lets Talk VI. - VII. OG, II. - II. Mgr. Ruttkayová, lektor  
14. English for Fun IV.OA, IV.OB Ing. Lacková  
15. Angličtina veselo a vážne I.A, I.B PhDr. Dučajová  
16. Príprava na maturitnú skúšku IV.A PhDr. Turzáková  
17. English Gramma in Learning and Role-Play I.A,B, II.A,B,C PhDr. Mošonová  
18. Francúzske divadlo frankofóni Mgr. Sčensná Ut: 15.00 - 16.00
19. Geografické zaujímavosti V.OA,OB,OC, II.A,B,C Mgr. Handlovičová  
20. Sprachdiplom I VIII.OA, VII.OB Mgr. Kronová  
21. Sprachdiplom II VIII.OB, VII.OA Mgr. Kušnírová  
22. Spoločenskovedný krúžok VII.OA, OB Mgr. Vámosová  
23. Chemický krúžok III.A, B, VII.OA Mgr. Kovaľová Št: 14.30 - 15.30
24. Cvičenia z matematiky III.A RNDr. Klobušníková Po: 14.30 - 15.30
25. Rovesnícky klub II.A, III.A, VII.OB RNDr. Klobušníková CVČ Filia
26. Internetová kaviareň všetci vyučujúci informatiky každý pracovný deň po skončení vyučovania v učebni do 16.30