Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školských problémov.

Rada školy: Zloženie rady školy:

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach

Predseda Rady školy Mgr. Jozef Sokol zástupca pedagogických pracovníkov školy
Podpredseda Rady školy, tajomník Ing. Iveta Bugisová zástupca ZRŠ
Členovia Rady školy PaedDr. Iveta Píšová zástupca pedagogických pracovníkov školy
Vlasta Spišáková zástupca ostatných zamestnancov školy
MUDr. Viera Pavlová zástupca ZRŠ
Ing. Ľuboš Harant zástupca ZRŠ
RNDr. Rudolf Bauer poslanec KSK
JUDr. Marta Budišová poslanec KSK
PhDr. Mgr. Martina Netolická poslanec mesta Košice
PhDr. Angelika Prevozňáková zástupkyňa PPP pre SŠ
Rastislav Cubo zástupca Študentskej rady