4-ročné gymnázium:

študijné zameranie tried: informatika s povinnou výukou anglického jazyka, nemeckého resp. francúzskeho jazyka.

Voliteľné hodiny využiť v treťom a štvrtom ročníku na dva voliteľné predmety so zameraním na maturitnú skúšku. V 2. ročníku realizovať predmet Sieťové technológie, Manažment osobných financií, v 3.ročníku Aplikovaná ekonómia.

8-ročné gymnázium:

študijné zameranie tried: cudzie jazyky, anglický jazyk a nemecký resp. francúzsky jazyk.

V sexte a septime realizovať predmet sieťové technológie. V kvinte-septime vyučovať predmet konverzácia v nemeckom jazyku ako prípravu na vykonanie skúšky Sprachdiplom. Voliteľné hodiny využiť v septime a oktáve na dva voliteľné predmety so zameraním na maturitnú skúšku.

Charakteristika školy:

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vzdelávací program gymnázia je zameraný predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môže pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe.

Ciele všeobecného povinného vzdelávania zahrňujú: Koncepcia výchovy a vzdelávania vychádza z rozboru prebiehajúcich spoločenských a ekonomických zmien a zohľadňuje požiadavky na obsah a kvalitu prípravy žiakov v gymnaziálnom štúdiu. Zohľadňuje základné ciele vzdelávacej sústavy SR - rozvíjať osobnosť a tvorivosť žiaka a tým vytvoriť pružný systém vzdelávania, reagujúci na požiadavky trhu práce.

Z cudzích jazykov študujú všetci študenti povinne anglický a nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk. Pri výučbe cudzích jazykov sa študenti delia do skupín podľa úrovne vedomostí. Študenti 8-ročného štúdia sa učia od prímy anglický jazyk a nemecký alebo francúzsky jazyk. Posledné dva ročníky štúdia sú chápané ako príprava na maturitnú skúšku a ďalšie štúdium na vysokej škole. Veľký dôraz sa kladie na vysokú voliteľnosť predmetov, možnosť profilácie každého študenta a zodpovedný prístup k štúdiu.
Študentom je umožnené vykonať skúšku Sprachdiplom KMK 2.stupňa v nemeckom jazyku ako náhradu za maturitnú skúšku z cudzieho jazyka. Títo študenti majú možnosť výberu predmetu konverzácia v nemeckom jazyku.
V spolupráci s British Council majú žiaci možnosť získať certifikát z anglického jazyka na rôznej úrovni.
Od 2.ročníka štúdia má študent možnosť výberu z predmetov: sieťové technológie, manažment osobných financií a v 3.ročníku aplikovaná ekonómia.

Školský rok 2009/2010:

Počet žiakov: 680
Počet tried: 22

Charakteristika pedagogického zboru:

Pedagogický zbor má v školskom roku 2009/2010 57 členov, tvoria ho mladí aj skúsení pedagógovia. V škole pracuje výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, koordinátor pre environmentálnu výchovu, koordinátor pre stredoškolskú odbornú činnosť, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu a koordinátor študentskej rady. Všetci pedagogóvia ovládajú prácu s počítačom a jeho využívanie v rámci informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Odbornosť vyučovania kvalifikovanými učiteľmi je stopercentná.

Odborné učebne:

Kabinety:

Študentská rada:

Na škole pracuje študentská rada, ktorá sa zúčastňuje na tvorbe plánu práce školy , hlavne v oblasti mimotriednej a mimoškolskej činnosti. Organizuje akcie ako napr. Imatrikulácia pre žiakov 1. ročníka a prímy, slávnostné akadémie, Valentínsky ples, vysielanie školského rozhlasu, školský časopis a pod.

Tradičné akcie:

Medzi tradičné akcie našej školy patrí Imatrikulácia žiakov 1. ročníka a prímy. Taktiež počas štúdia absolvujú žiaci v príme a sekunde školu v prírode tzv. jazykovo - relaxačný pobyt, cieľom ktorého je uľahčiť žiakom adaptáciu na náročné stredoškolské štúdium. V priebehu štúdia absolvujú žiaci v tercii, v kvinte a v 1.ročníku lyžiarsky výcvikový kurz, v 3.ročníku kurz na ochranu človeka a prírody. Štvrtý ročník je chápaný ako príprava na maturitu a ďalšie štúdium. Okrem spomínaných kurzov majú študenti možnosť absolvovať rôzne exkurzie.

Pobytové jazykové zájazdy:

Rakúsko - Viedeň, Veľká Británia - Londýn, Francúzsko - Paríž.

Dlhodobé projekty: