Prijímacie skúšky na šk. rok 2012/2013
  Kritéria   Výsledky prijímacieho konania